Wanneer u kiest voor hulp vanuit Op Maat zijn er een aantal “spelregels” die samenhangen met de professionele relatie. 

Op Maat beschikt over een kwaliteitsstatuut GGZ. Indien u deze wil inzien, kunt u deze opvragen via de mail.

Beroepscode

Als lid van het Nederlandse Instituut van Psychologen (NIP) en de landelijke vereniging van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten (LVVP) ben ik gebonden aan de beroepscode van de vereniging. Deze beroepscode kunt u beschouwen als een verzameling gedragsregels waar een psycholoog en de cliënt zich aan dienen te houden. Deze beroepscode kunt u lezen op www.psynip.nl en www.lvvp.nl.

Klachten en geschillen

Indien u niet tevreden bent over de behandeling en een klacht heeft, hoop ik dat u deze met mij kunt bespreken. Indien u het niet met mij persoonlijk wil bespreken, kunt u mijn collega R. Bessems bellen of mailen (0610488833 of resiebessems@gmail.com). Zij kan hierin een bemiddelende rol spelen. Wanneer u een officiële klacht wil indienen kan dit bij de klachten en geschillencommissie WKKGZ te bereiken via het NIP (www.psynip.nl).

Dossiervorming

In het kader van de behandeling van uw kind zal een dossier worden geopend en bijgehouden. Dit dossier is elektronisch en voldoet aan alle veiligheidseisen die aan een EPD gesteld worden.

Ouders hebben recht op inzage in het dossier. In de beroepscode kunt u nalezen wat voor rechten en plichten u en ik hebben ten aanzien van het dossier. Indien ouders gescheiden zijn en beide gezag hebben, dan hebben beide recht op inzage in het dossier. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat de privacy van ouders beschermd wordt. Concreet betekent dit dat u recht heeft op inzage in die delen van het dossier waar gegevens van uw kind opgeslagen liggen. Gespreksverslagen in het kader van ouderbegeleiding zijn door de andere ouder niet in te zien.

Indien u inzage in het dossier wil, dient u dit aan mij kenbaar te maken en zullen wij hiervoor een afspraak maken.

Bewaartermijn

Het dossier van uw kind is volledig digitaal. Er zal geen papierendossier worden bijgehouden. Informatie betreffende de behandeling van uw kind zal voor de periode van 15 jaar digitaal worden bewaard. Daarna zal het dossier automatisch worden vernietigd.

Informatie uitwisselen met het CJG, de huisarts of school

Bij de behandeling (of onderzoek) van kinderen is het belangrijk om informatie uit te wisselen met anderen. Denk hierbij aan contact met school, een huisarts, CJG of andere betrokkenen. Hiervoor dienen beide ouders en jongeren vanaf 12 jaar toestemming te geven. Zonder deze toestemming zal er geen informatie uitgewisseld worden.

Het is gebruikelijk de huisarts of verwijzer een kopie te sturen van het behandelplan (indien verwacht wordt dat deze langer dan 12 weken zal duren) en de afsluitbrief bij het einde van de behandeling. Daarnaast is het wenselijk het CJG te informeren aangezien zij in Apeldoorn de toegang tot jeugdhulp vormgeven.  Ook hiervoor hebben wij toestemming van beide ouders en jongeren vanaf 12 jaar nodig.

Betalingsvoorwaarden en uitwisselen gegevens met CJG en gemeente

Sinds 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de betaling van de zorg. Dit betekent dat wij een aanvraag “Dienstverleningsovereenkomst (DVO)” bij het CJG moeten indienen, die de akkoordverklaring naar de gemeente doorstuurt. Dit doen wij na de intake. In het DVO wordt aangegeven welk budget (hoeveel minuten) toegekend wordt. U krijgt hiervan een afschrift van de gemeente thuisgestuurd.

Indien u geen toestemming geeft voor het uitwisselen van persoonsgegevens (naam, geboortedatum, bsn, naam verwijzer, welk budget) met het CJG en gemeente zal de zorg niet vergoed kunnen worden en zult u zich tot de gemeente moeten wenden voor informatie hierover.

ROM en cliëntteveredenheidsonderzoek

Een voorwaarde die de gemeente stelt aan de hulpverlening, is dat wij elke 3 jaar een cliënttevredenheidsonderzoek laten doen en mee doen aan effectiviteitsmetingen. Dit laatste wordt kortweg ROM genoemd (routine outcome monitoring). Dit betekent dat u vragenlijsten via telepsy in de mail krijgt, die ingevuld moeten worden. Indien wij geen ROM gegevens kunnen overleggen, zal de zorg niet vergoed worden. Wij verzoeken u hier uw medewerking aan te verlenen. Overigens kunnen deze gegevens ook gebruikt worden om samen de behandeling te evalueren.

Identificatie plicht

Sinds 1 juni 2009 geldt er in Nederland een wettelijke identificatieplicht in de zorg. De identificatieplicht is bedoeld om fraude te voorkomen. Het betekent dat ik van de betrokkenen naast het BSN ook een kopie van een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart digitaal moet opslaan in de administratie.

Sinds 1 januari 2013 zijn alle kinderen verplicht een eigen ID te hebben. Indien u deze niet heeft, laat ons dit dan weten. U kunt ook een scan bijvoegen waarop te zien is dat uw kind bijgeschreven staat in uw paspoort.

Mail verkeer

Om het mailverkeer veilig te houden, heb ik gekozen om te werken met de clientenlogin. Zodra u uw kind heeft aangemeld zullen wij uw mailadres gebruiken om een account aan te maken.

Regiebehandelaar

Indien u uw kind heeft aangemeld bij een collega van ons samenwerkingsverband, kan het zijn dat ik als regiebehandelaar toegevoegd wordt aan het dossier. Een regiebehandelaar is eindverantwoordelijk voor de geleverde zorg. Dit betekent logischerwijs dat ik alle kinderen waarbij ik als regiebehandelaar betrokken ben, gezien wil hebben. Dit zal al in de intakefase plaats vinden. Afhankelijk van de problematiek en de vraag van de behandelaar kan dit vaker zijn. Daarnaast zal ik betrokken zijn bij de evaluatiemomenten en afsluiting van het dossier. De regiebehandelaar zal regelmatig inhoudelijk overleg hebben over uw kind met de behandelaar en heeft ook inzage in het dossier. Dit zal in het dossier van uw kind worden vastgelegd.

Gescheiden ouders

Indien u uw kind aanmeldt bij Op Maat, moet de andere ouder hierover geïnformeerd worden en toestemming geven. Indien u uitsluitend ouderbegeleiding wil, kan dit zonder toestemming van de andere ouder. In dit traject zal uw kind zelf niet betrokken worden. Indien uw kind het eerste gesprek mee komt, is voorafgaand aan dit gesprek schriftelijke toestemming van beide gezaghebbende ouders noodzakelijk.