Op Maat; psychologisch advies en begeleiding, gevestigd aan de Molenmakershoek 17 Apeldoorn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.opmaatapeldoorn.nl
+31617926375

Molenmakershoek 17
Apeldoorn

Persoonsgegevens die wij verwerken

Op Maat; psychologisch advies en begeleiding verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens van het aangemelde kind die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • BSN
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Op Maat; psychologisch advies en begeleiding verwerkt ook bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u. Zo wordt een EPD bijgehouden met daarin o.a.;

 • Informatie over de gesprekken die plaats vinden
 • Rapportage en informatie van derden zoals een huisarts of school
 • Psychologische onderzoeken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via praktijk@opmaatapeldoorn.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Op Maat; psychologisch advies en begeleiding verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen (zie ook de behandelovereenkomst)

 • Vormgeven psychologische hulpverlening conform de richtlijnen van de beroepsvereniging
 • Factureren geleverde diensten bij de gemeente
 • Aanvragen toestemming voor te leveren diensten bij het CJG

Geautomatiseerde besluitvorming

Op Maat; psychologisch advies en begeleiding neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Op Maat; psychologisch advies en begeleiding) tussen zit. Op Maat; psychologisch advies en begeleiding gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: zilos zgp services (EPD), telepsy (vragenlijsten), zorgmail (veilig mailen) en de cliëntenlogin (veilig mailen).

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Op Maat; psychologisch advies en begeleiding bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.  Conform de richtlijnen van mijn beroepsvereniging wordt het dossier van uw kind 15 jaar bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

Op Maat; psychologisch advies en begeleiding deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden (CJG en gemeente) als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Op Maat; psychologisch advies en begeleiding blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Op Maat; psychologisch advies en begeleiding uw persoonsgegevens aan andere derden (CJG, huisarts, andere hulpverleners, school). Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Op Maat; psychologisch advies en begeleiding gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Op Maat; psychologisch advies en begeleiding gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Op Maat; psychologisch advies en begeleiding en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar praktijk@opmaatapeldoorn.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Op Maat; psychologisch advies en begeleiding wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Op Maat; psychologisch advies en begeleiding neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met praktijk@opmaatapeldoorn.nl